Toimintakertomus 2018

TOIMINTAKERTOMUS 2018

1. Yleistä

Järvi-Suomen kylät ry (Jäsky) toimii Etelä-Savon maakunnan alueen paikalliskehittäjien, erityisesti kylä-, asukas- ja kaupunginosayhdistysten yhteistyöfoorumina sekä toiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana. Yhteistyössä näiden toimijoiden sekä alueen neljän Leader -toimintaryhmän (Rajupusu Leader ry:n, Piällysmies ry:n, Veej'jakaja ry:n ja Päijänne Leader ry:n) ja muiden yhteistyötahojen kanssa Järvi-Suomen kylät ry edistää Etelä-Savon maakunnan maaseudun, kylien, asuinalueiden sekä kunta- ja kaupunkikeskusten asukaslähtöistä kehittämistä.

Järvi-Suomen kylät ry:n jäsenenä oli toimintavuoden 2018 päättyessä 74 kyläyhdistystä, kylätoimikuntaa tai kyläyhdistysten tehtäviä hoitavia muita yhdistyksiä, kaksi kyläyhdistysten alueellista (Pieksämäkeläiset ry ja Savonlinnan kylät ry) yhteenliittymää, kuusi muuta yhdistystä, neljä Leader -toimintaryhmää, 10 kuntaa, kaksi yritystä ja 78 henkilöjäsentä. Järvi-Suomen kylät ry:n kokonaisjäsenmäärä toimintavuoden 2018 lopussa oli yhteensä 176 jäsentä.

Järvi-Suomen kylät ry:llä on ollut töissä osa-aikainen kyläasiamies toteuttamassa sovittuja maaseudun ja kylien kehittämistoimia. Työaika oli 12 h viikossa. Kyläasiamiehen tehtäviä on hoidettu ostopalvelusopimuksin. Vuoden 2017 aikana tehtäviä on hoitanut Pieksämäen kylät ry:n palkkaamana Mervi Lintunen.

2. Tukea maakunnan kylätoiminnalle

Järvi-Suomen kylät ry:n kyläasiamiehen tehtävän kulmakivi on ollut paikallistoiminnan aktivoiminen, kehittäminen ja tähän työhön liittyvä neuvonta. Tätä tehtävää toteutettiin aktiivisella tiedotuksella niin julkisuudessa kuin suoraan toimijoille sekä paikallistoimijoiden toiminnan ohjaamisella ja neuvonnalla.

Toimintavuoden 2018 aikana panostettiin erityisesti alueellisiin kylätoimijoiden koulutuksiin ja valtakunnallisen paikallistoimijoiden tapaamisen Lokaalin järjestelyihin. Lokaali järjestettiin Savonlinnassa 31.8. – 2.9.2018. Suurin osa vuodesta kului yhteistyöpalavereiden järjestämisessä, työryhmissä sekä viestinnässä, joka koski Lokaali-tapahtuman toteutusta.

Järvi-Suomen kylät ry:n omien kotisivujen uudistamista jatkettiin toimintavuoden aikana. Tulvaisuudessa sivuille kerätään mahdollisimman paljon tietoa alueen kylätoimijoista sekä alueen seurantaloista, jotta sivut palvelisivat vielä paremmin Etelä-Savon kylätoimijoita.

Leader toimintaryhmien kanssa pidettiin kaksi yhteistyöpalaveria vuoden 2018 aikana toinen kesäkuussa ja toinen joulukuussa. Palavereissa tähdättiin aktiivisesti konkreettiseen yhteistoimintaan sekä ryhdyttiin valmistelemaan yhteisiä toimenpiteitä, joista pidetään tarkempi palaveri heti vuoden 2019 alussa.

Kylien suunnittelutoiminnan tiedotettiin kyläyhdistyksiä Leader -rahoituksen hyödyntämiseen kylien kehittämisen toteuttamisessa. Kylille tiedotettiin kylätoimijakoulutuksista sekä SPEK:n turvallisuushankkeista maakunnassa. Kylille ja kyläkouluille järjestettiin vuoden aikana eri puolella maakunta turvallisuuspäivä, joilla herätettiin asukkaita huomaamaan arjen turvallisuuden haasteet.

3. Osallistuminen maaseudun kehittämistoimintaan

Järvi-Suomen kylät ry:n yhteistyö Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa on syventynyt. Yhdistyksemme edustajat ovat osallistuneet maakunnassa aloitettuun osallisuustyöhön. Kyläasiamies Mervi Lintunen on kutsuttu puheenjohtajaksi osallisuustyöryhmään, jonka tehtävänä on luoda malleja asukkaiden osallistamiseksi maakunnan kehittämiseen.

Järjestöt yhdessä –hanke on kutsunut yhdistyksemme edustajana Mervi Lintusen maakunnallista järjestöneuvottelukuntaa valmistelevaan työryhmään. Työryhmän tuloksena Etelä-Savon maakuntahallitukselle on joulukuussa jätetty esitys maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustamisesta. Päätös siirtyy vuoden 2019 puolelle.

Kylien turvallisuutta on edistetty ”Meidän turvallinen kylä” –koulutusta sekä muita kylille suunnattuja koulutuksia esim. sammutusharjoituksien avulla. Näitä koulutuksia on järjestänyt SPEK eripuolilla maakuntaa.

Etelä-Savon alueella valtakunnallista Avoimet kylät –tapahtumaan 9.6. ilmoittautui mukaan 28 kylää, joilla tapahtumia oli aamuvarhaisesta iltamyöhään. Tapahtumat sisälsivät laivaristeilyjä, saunomista, kyläkauppapäivää,  kulttuuri- ja kyläkierroksia sekä paljon muuta. Kylille toimitettiin Suomen kylät ry:n esitteitä ja opasteita. Monipuoliset ja kylien oman toiminnan näköiset tapahtumat saivat huomiota lehdistössä ja ylittivät myös uutiskynnyksen.

Etelä-Savon kylätoimijoille järjestettiin kaksi kylätoimijakoulutusta. Satulinnassa Hirvensalmella 20.10. ja Nousulassa Kerimäellä 10.11. järjestetyt koulutukset tarjosivat osallistujilleen runsaan kokonaisuuden kylätoiminnan kehittämiseen. Koulutuksissa esiteltiin Maaseutu ICT:n, Leader -toimintaryhmien, Maaseudun Sivistysliiton ja Suomen Pelastusalojen kylille tarjoamaa toiminta. Ryhmissä annettiin eväitä tiedottamiseen, kylien palvelujen tuottamiseen ja uusien toimijoiden innostamiseen mukaan toimintaan. Lisäksi esiteltiin 4H Liiton kanssa toteutettava Maaseudun Nuorten StartUP yrittäjyysyhteistyöhanke. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 38 henkilöä.

Hallitustyöskentelyyn aktivoitiin uusia jäseniä. Vuoden 2018 hallituksen jäsenet edustavat kattavasti koko Järvi-Suomen kylien toiminta-aluetta.

Järvi-Suomen kylät ry:n edustajat ovat osallistuneet seuraaviin tapahtumiin, koulutuksiin ja kokouksiin:
- Suomen kylät ry:n kevätkokous 25.4. Helsingissä edustajana Mervi Lintunen

- Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelu- ja koulutuspäivät 16.-17.5. Sastamalassa edustajana Mervi Lintunen

- Piällysmies ry:n kevätkokous 30. 5. Savonlinnassa edustajana Jouko Mälkiä

- Veej’jakaja ry:n syyskokous 27. 11. Mäntyharjulla edustajana Lassi Kousa

- Piällysmies ry:n syyskokous 28.11. Rönkönvaaralla Savonlinnassa edustajana Jouko Mälkiä

- Suomen Kylät ry:n syyskokous 27. 11. Helsingissä edustajana Anne Käyhkö

- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät. 13 - 14.12.2017, Tampere edustajina Mervi Lintunen ja Viljo Hokkanen

Vuoden 2018 aikana Järvi-Suomen kylät on osallistunut Suomen kylät ry:n järjestämään laatutyöhön. Laatutyön päämääränä on luoda yhdistykselle laatukäsikirja vuoden 2019 aikana.

4. Tiedotuskanavat

Kyläasiamies tiedotti kyläkirjein, lehdistötiedottein, puhelimella, Facebookia ja sähköpostia apuna käyttäen. Lisäksi kotisivut uudistettiin ja niiden kautta tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Kotisivuille lisättiin myös lomakkeita, joilla voi esim. ilmoittaa kylän avoimet kylät tapahtuman, täyttää vuoden kylä kilpailuhakemuksen jne.

5. Yhdistyksen hallinto ja talous

Järvi-Suomen kylät ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Mälkiä.
Varapuheenjohtajana Suvi Korhonen.
Sihteerinä Mervi Lintunen

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä vuonna 2018 olivat (nimen jäljessä osallistumiset kokouksiin):
Jouko Mälkiä 12
Anne Käyhkö 10                 (Pekka Eronen 0)
Arja Hokkanen 7                (Asko Hirvonen 7)
Artti Teuri 10                     (Markku Nironen 7)
Eija Laamanen 6                (Inna Kopoteva 1)
Kaija Väisänen 11              (Viljo Hokkanen 2)
Mervi Tiainen 6                  (Toni Pikkusilta 0)
Olavi Kietäväinen 7            (Lassi Kousa 8)
Suvi Korhonen 8                (Anneli Pulkka 2)
Tauno Mustonen 10          (Matti Laamanen 0)

Muut jäsenet
Mervi Lintunen 12 (sihteeri, Kyläasiamies)
Jaakko Rosengren 2 (nettisivujen päivitys ja Lokaali materiaali)

Yhdistyksen työvaliokunta, jonka tehtävänä oli selvittää ja valmistella hallitukselle esityksiä erilaisista yhdistyksen toimintaan vaikuttavista asioista, kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Työvaliokuntaan kuuluivat Jouko Mälkiä, Anne Käyhkö, Suvi Korhonen, Mervi Tiainen ja Mervi Lintunen. Henkilökohtaiset varajäsenet Artti Teuri, Kaija Väisänen ja Asko Hirvonen.
Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtäviä hoitaa tilitoimisto Punkaharjun Tilitoimisto Oy.

Vuoden 2018 kevätkokous pidettiin 23.4.2018 Hiukkajoella Hiukkajoen kylätalolla.
Vuoden 2018 syyskokous pidettiin 17.11.2018 Mäntyharjulla Reissuravintolan kabinetissa.

Kyläasiamiehen tehtävää hoiti vuoden 2018 ajan:
Mervi Lintunen Pieksämäkeläiset ry     

Vuoden 2018 tilejä ja hallintoa tarkastavat syyskokouksessa 2017 valitut:
Tilintarkastaja HTM Mauno Korpelainen ja varalla KS Tilintarkastus Oy
Toiminnantarkastaja Akseli Turtiainen ja varalla Eila Puhakainen.

Yhdistyksen edustajina eri yhteistyötahojen kokouksissa ovat toimineet:
Suomen kylät ry:n hallituksen varajäsen Eila Puhakainen.
Suomen kylät ry:n tulevaisuustyöryhmän varsinainen jäsen Eila Puhakainen.

Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmässä varsinaisena Markku Nironen ja varalla Lassi Kousa.
Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman seurantaryhmässä varsinaisena Jouko Mälkiä ja varalla Suvi Korhonen. Mervi Lintunen osallistuin syksyn 2018 seurantaryhmän kokoukseen Ely –keskuksen tilaisuuteen kutsumana edustajana.
Leader ryhmät:
Piällysmies ry:n hallituksessa Pekka Eronen ja Anneli Pulkka
Veej’jakaja ry:n hallituksessa Mervi Lintunen

Talous

Järvi-Suomen kylät sai vuonna 2018 valtion toiminta-avustusta 37.235,00 € ja muut keskeisimmät tulot olivat Lokaalin tuotot 38.278,40 € ja jäsenmaksutulot 3 115,00 €.

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2018 ovat olleet henkilöjäsen 15 €, yhteisöjäsen 35 € ja kuntajäsen 100 €.

Suurimmat menoerät olivat kyläasiamiehen ostopalvelukulut 21.787,88 € ja Lokaalin kulut 50.130,18 € (sisältää kyläasiamiehen palkan, matkakulut, puhelinkulut, kokouskulut, ohjelmakulut, ruokailukulut, kirjanpitokulut sekä puheenjohtajalle maksetun erilliskorvauksen Lokaalin järjestelyistä). Lisäksi matkakuluja on 9.029,91 €.

Yhdistyksen kirjanpidon kautta ei ole kulkenut seuraavien yhteistyötahojen avustus:
Etelä-Savon Maakuntaliitto, Maaseutuverkosto ja Osuuskauppa Suur-Savo.
Edellä mainitut yritykset ovat maksaneet osan Lokaalin kuluista.

6. Yhteistyö

Etelä-Savon maakunnan kyläasiamiehen tehtäviin kuului myös yhteydenpito muiden maakunnallisten kyläasiamiesten ja Suomen Kylät ry:n kanssa. Mahdollisuuksien mukaan pidettiin yhteyttä maakunnan keskeisimpien kylien ja maaseudun kehittämistoimijoihin. Lisäksi kyläasiamies on osallistunut aktiivisesti järjestettyihin koulutuksiin sekä valtakunnallisiin tapaamisiin. Yhteistyö Etelä-Savon maakuntahallituksen sekä muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa on ollut aktiivista.

Suomen 4H-liito ry:n kanssa haettiin Etelä-Savon Ely –keskukselta rahoitusta Maaseudun nuorten StartUp yrittäjyysyhteistyöhankkeelle ajalle 1.10.2018 – 30.6.2020. Myönteinen rahoituspäätös hankkeelle saatiin syyskuussa 2018. Hankkeessa ovat mukana myös Luonnonvarakeskus (Luke) sekä MTK Etelä-Savo.

7. Vuoden valinnat

Etelä-Savon vuoden kyläksi 2018 valittiin Lohilahden kyläyhdistys Sulkavalta. Lohilahti on aktiivinen kylä, joka tekee monipuolisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi kylällä on talkootyöllä saatu aikaan paljon ja tämä yhdessä tekeminen jatkuu. Lohilahden kylää esitettiin Suomen kylät ry:lle valtakunnalliseksi Vuoden kyläksi. Lohilahtea ei valittu valtakunnalliseksi Vuoden kyläksi.

Ehdotettiin Suomen kylät ry:lle Vuoden kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Jouko Mälkiä Enonkoskelta. Suomen kylät ry valitsi Joukon valtakunnalliseksi Vuoden kylätoiminnan tiennäyttäjäksi.

8. Lokaali

Valtakunnallinen kylätoimijoiden tapaaminen Lokaali järjestettiin Savonlinnassa 31.8. – 2.9.2018. Tapahtuman valmistelu ja organisointi vei puheenjohtajan sekä kyläasiamiehen työpanoksen koko vuoden ajan. Jouko Mälkiän aktiivinen panos oli ensiarvoisen tärkeää tapahtuman rahoituksen sekä toteutuksen onnistumiseksi. Tapahtuma toteutettiin talkootyönä ja suunnittelutyöryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Työryhmään kuuluivat Jouko Mälkiä, Matti Laamanen, Teppo Leppänen, Mervi Niiranen, Anneli Pulkka, Sakari Sallinen ja sihteerinä Mervi Lintunen.

Lokaali tapahtuman alkoi perjantai-iltana dokumenttielokuva ”Kun koulu vapautui vankilasta” näytöksellä. Dokumentti oli erinomainen esimerkki mitä yhteistyöllä voidaan saavuttaa silloin, kun tahtotila tehdä on vahva. Dokumentti on myös tarina siitä, miten toisinaan pienet joutuvat etsimään oikeutuksen olemassa ololleen itse.

Lauantai-päivänä Savonlinnan torilla esiteltiin elävää Etelä-Savoa, myytiin lähialueiden tuotteita ja syötiin ilmaista hernekeittoa monipuolisen ohjelman lomassa. Toritapahtuma ohjelmaa esittivät Rantasalmen B-puhallinorkesteri, Puruveden pelimannit, Retrotytöt, Räppäri-Samppa, kansantanssiryhmä Hökkyrät, Kalle ja Tellu, Poikakuoro Juventus, nuorisokuoro Linnanneidot sekä iloinen lapsikuoro ja laululeikkikuoro sekä valtakunnan Kylähullut.

Lauantaina ohjelmassa olivat myös retket Savonlinnan ympäristöön. Retket olivat hyvin suosittuja, sillä niissä ryhmänvetäjänä toimivat paikalliset aktiiviset kyläläiset. Osallistujat kokivat valinnan vaikeutta valitessaan retkeä seuraavista:
1. Kulttuuriperintöä rajamailla
2. Linnakaupungin ympäri
3. Luostaripitäjän kulmilla
4. Norppavesien rannoilla
5. Punkaharjun kansallismaisemissa
6. Suurimman puukirkon pitäjä

Lauantain iltajuhlassa nautittiin hyvästä ruoasta, palkittiin Etelä-Savon parhaita ja laitettiin pystyyn kunnon juhlat bilebändi Lipsasten tahdittamana. Tapahtumapaikkana toimi Wanha Kasino.

Sunnuntain pääjuhla juhlittiin Ravintola Paviljongilla Jukka Suomalaisen juontamana. Pääjuhlassa kuultiin monenlaisia erinomaisia esityksiä niin Rantasalmen puhallinorkesterin Ihmekvintetiltä, Savonlinnan naislaulajilta ja Savonlinnan naiskuorolta kuin Maire Makkoselta, Reko Tammelta ja Minna Raassinalta. Loistokkaiden esitysten lomassa kuulimme terveisiä niin Suomen kylien puheenjohtaja Petri Rinteeltä, Savonlinnan kaupungin valtuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkoselta, KELA:n pääjohtaja Elli Aaltoselta ja Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkiseltä. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä terveiset saatiin videon välityksellä juhlavieraille.

Sunnuntain juhlatilaisuudessa palkittiin valtakunnallisia toimijoita ja paljastettiin, totta kai, vuoden kylä. Vuoden kylän edustajat olivatkin tulleet paikalle runsaslukuisina tuulettamaan kunniamainintaa. Lisäksi palkittiin kylätoiminnan tiennäyttäjät sekä vuoden maaseututoimija ja maaseutukasvo.

Osanottajia tapahtumaan kolmen päivän aikana oli noin 258 henkilöä. Sunnuntain pääjuhlaan osallistui yli 200 henkilöä. Positiivista palautetta on tullut ympäri Suomea. Erityiset retket upeissa maisemissa paikallisoppaineen ja pääjuhla ovat olleet suurenmoisia elämyksiä.

Lokaali tapahtuman toteutumisen mahdollistivat talkoolaiset, joille suuri kiitos työpanoksestaan.

Kiitokset myös tapahtuman yhteistyökumppaneina toimineille:
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Savon Maakuntaliitto
LähiTapiola Savo-Karjala
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK
Maaseutuverkosto
Osuuskauppa Suur-Savo
Piällysmies ry Leader -toimintaryhmä
Pro Agria Etelä-Savo
Rajupusu Leader ry
Savonlinnan kaupunki
Suomen Kylät ry
Suur-Savon osuuspankki
Veej'jakaja ry Leader –toimintaryhmä