Toimintasuunnitelma 2018

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY                     

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

1. Yleistä

Järvi-Suomen kylät ry (Jäsky) toimii Etelä-Savon paikalliskehittäjien, erityisesti kylä-, asukas- ja kaupunginosayhdistysten yhteistyöfoorumina sekä toiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana. Yhteistyössä näiden toimijoiden sekä alueen leader-toimintaryhmien ja muiden yhteistyötahojen kanssa Järvi-Suomen kylät ry edistää Etelä-Savon maakunnan maaseudun, kylien, asuinalueiden sekä kunta- ja kaupunkikeskusten asukaslähtöistä kehittämistä.


Toimintavuosi 2018

Vuonna 2018 valtionavustus on monen vuoden jälkeen nousemassa. Vuoden aikana pystytään paremmin palvelemaan Etelä-Savon kylä-, asukas- ja kaupunginosayhdistyksiä. Viimeistän vuosien aikana haastetta on ollut pitkäjänteisen toiminnan puute jatkuvien henkilövaihdosten vuoksi. Myös valtakunnallisen tapahtuman toteuttaminen Savonlinnassa aktivoi kyliä mukaan toimintaan.

Vuoden 2018 toiminnan painopisteitä ovat:

  • Lokaali valtakunnallinen paikallistoimijoiden juhla 1.– 2.9.2018
  • henkilökohtaiset kontaktit Etelä-Savon alueen kyliin
  • kylätalojen turvallisuussuunnitelmien laatiminen
  • alueelliset Kyläpäällikkökoulutukset
  • alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa

2. Yhdistyksen hallinto
Vuosittain järjestetään sääntöjen määräämät yhdistyksen varsinaiset kokoukset; kevät- ja syyskokous. Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa tai tarvittaessa.
Hallitus valitsee työvaliokunnan, joka kokoontuu tarvittaessa.
Lisäksi voidaan asettaa tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.


3. Yhdistyksen henkilöstö

Yhdistys ostaa kyläasiamiehen palvelut ostopalvelusopimuksena keskimäärin 12 tuntia/viikko. Yhdistyksellä on kyläasiamies. Yhdistyksellä ei ole muuta henkilöstöä.


4. Yhdistyksen talous

Järvi-Suomen kylät ry:n toiminta pohjautuu valtakunnalliseen kylätoiminnan valtionavustukseen, joka kanavoidaan Suomen kylätoiminta ry:n kautta maakunnallisiin kyläyhdistyksiin. Oman varainhankinnan rungon muodostavat jäsenmaksutuotot. Talousarvion toteutumista seurataan hallituksen kokouksissa.


5. Yhdistyksen jäsenet

Järvi-Suomen kylät ry tehostaa jäsenhankintaansa toimintavuoden 2018 aikana.
Tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta kyläasiamies lisää henkilökohtaisilla yhteydenotoilla Etelä-Savon alueen kylätoimijoihin, kuntiin sekä muihin alueen yhteistyötahoihin.         

 

6. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

6. 1. Koulutustoiminta

Kyläpäällikkökoulutukset järjestetään vuoden 2018 aikana alueellisina koulutustilaisuuksina Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan talousalueilla tarvelähtöisesti.

Kylien turvallisuuskoulutusta järjestetään yhteistyössä Turvallinen maaseutu - arjen turvaa -hankkeen ja Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä –hankkeen kanssa.
Kannustetaan kyliä tekemään kylille turvallisuussuunnitelma.

6. 2.Tiedotus, viestintä ja markkinointi

Järvi-Suomen kylät ry:n tiedottaa, viestittää ja markkinoi toimintaa kotisivujen, jäsenkirjeiden, facebook sivujen sekä lehdistötiedotteiden avulla.
Lisäksi käytetään Maaseutukuriirin tiedonvälitystä sekä tapahtumakalenteria.

6. 3. Avoimet kylät Etelä-Savossa

Avoimet kylät Etelä-Savossa -päivällä 9.6.2018 innostetaan maaseudun, kylien ja kirkonkylien asukkaat ja toimijat esittelemään tämän päivän monimuotoista ja elinvoimaista eteläsavolaista maaseutua. Etelä-Savon tapahtumat ilmoitetaan mukaan valtakunnallisille Avoimet kylät -sivustoille. Kylille toimitetaan opasteita tapahtumien näkyvyyden lisäämiseksi.

6. 4. Kehittämishankkeet

Järvi-Suomen kylät ry on toimintavuoden 2018 aikana mukana kylätoimintaa hyödyntävissä hankkeissa Etelä-Savossa. Tarvittaessa haetaan rahoitusta myös omiin hankkeisiin. Järvi-Suomen kylät ry osallistuu yhteistyökumppaneiden hankesuunnitteluun ja –toteutukseen tarpeen ja hallituksen harkinnan mukaan.

Järvi-Suomen kylät ry on mukana Suomen Kylätoiminta ry:n valtakunnallisissa kehittämishankkeissa.

6. 5. Ohjelmatyö

Osallistutaan Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntastrategian sekä maakuntaohjelman laadintaan antamalla lausuntoja stratergiatyön edetessä.

6. 6. Kotouttamistoiminta

Lisäämme tiedottamisen avulla tietoisuutta kotouttamisen mahdollisuuksista sekä aktivoimme Etelä-Savon kyliä mukaan yhteistoimintaan muiden alueen toimijoiden kanssa.  Yhdistyksen toimialueella toteutettavassa kotouttamistyössä hyödynnetään Suomen kylätoiminta ry:n Koko kylä kotouttaa -hankkeessa kehitettyjä ja kokeiltuja työmuotoja.

6. 7. Vuoden valinnat

Järvi-Suomen kylät ry vastaa oman toimialueensa osalta perinteisten Vuoden kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän, maaseutukasvon ja kylämyönteisen kunta -valintaprosessista.  Ehdotukset edellä mainittuihin valintoihin pyydetään toimialueen kyläyhdistyksiltä ja muilta paikallistoimijoilta maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Etelä-Savon vuoden 2018 kylän osalta ehdotus valinnasta tehdään Etelä-Savon maakuntaliitolle huhtikuun 2018 puoleen väliin mennessä.

6. 8. Tapahtumat

Vuoden 2018 Lokaali -tapahtuma järjestetään 1. - 2. 9. Järvi-Suomen kylät ry:n isännöimänä Savonlinnassa. Tapahtumakeskuksena tulee toiminaan Spahotel Casino. Organisoimme tapahtuman retkineen, kylätoreineen ja juhlineen. Tapahtumaan odotetaan 220 osanottajaa ympäri Suomea. Tapahtumaa rahoitetaan osanottomaksujen lisäksi avustuksilla, joita haetaan niin paikallisilta kuin valtakunnallisilta tahoilta. Kylätorilla tehdään tutuksi alueen kuntien sekä kylien toimintaa. Torilavalla esiintyvät alueen erilaisille musiikki- ja esiintymisryhmät.

Sunnuntain pääjuhlassa palkitaan valtakunnalliset valinnat vuodelle 2018.

Järvi-Suomen kylät ry aktivoi toimialueen paikallistoimijoita mukaan tapahtuman toteutukseen.

6. 9. Yhteistyö

Järvi-Suomen kylät ry osallistuu aktiivisesti Suomen kylätoiminta ry:n työskentelyyn ja toimintaan SyTy:n yleisten kokousten sekä sen järjestämien kylätoimijoiden neuvottelupäivien ja kyläasiamiespäivien kautta.

Järvi-Suomen kylät ry tekee aktiivista yhteistyötä alueen Leader ryhmien kanssa ja sillä on edustus ei yhteistyöelimissä.

Yhteistyötä tehdään myös muiden maakunnallisten toimijoiden kesken.

Järvi-Suomen kylät ry jatkaa yhteistyötä lähialueiden maakunnallisten kylätoimijoiden kanssa.

6.10. Muu toiminta

Kylätoiminta ja toimintaryhmätyö on osoittautunut hyvin Suomeen soveltuviksi. Ne korostavat omaehtoisuutta ja siten paikallisten ihmisten aktiivisuutta eli lisäävät yksityisiä toimijoita ja varoja yhteiseen kehitystyöhön.

Ikääntyneiden asukkaiden mahdollisuutaa asua omassa kodissaan tukien kylän yhteisöllisyyttä
ja monimuotoisuutta tulee edistää. Järvi-Suome kylät ry informoi kyliä asiasta ja edistää
vanhusten auttamistyötä sekä uusien toimintamallien kehittämistä kotona asumisen tukemiseksi.