Toimintasuunnitelma 2019

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY        
                       

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1. Yleistä

Järvi-Suomen kylät ry (Jäsky) toimii Etelä-Savon paikalliskehittäjien, erityisesti kylä-, asukas- ja kaupunginosayhdistysten yhteistyöfoorumina sekä toiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana. Yhteistyössä näiden toimijoiden sekä alueen Leader -toimintaryhmien ja muiden yhteistyötahojen kanssa Järvi-Suomen kylät ry edistää Etelä-Savon maakunnan maaseudun, kylien, asuinalueiden sekä kunta- ja kaupunkikeskusten asukaslähtöistä kehittämistä.


Toimintavuosi 2019

Vuonna 2019 valtionavustus säilyy vuoden 2018 tasolla. Vuoden aikana keskitytään palvelemaan Etelä-Savon kylä-, asukas- ja kaupunginosayhdistyksiä. Kyläasiamiehen tehtäviä hoidetaan ostopalvelusopimuksena.

Vuoden 2019 toiminnan painopisteitä ovat:

  • kylätoimijoiden tapaamiset kunnittain
  • osallistuminen maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustamiseen tähtävää toimintaan
  • kylien turvallisuussuunnitelmien laatimiseen kannustaminen
  • kylien toimintaa tukevien hankkeiden toteuttamiseen osallistuminen
  • alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa

2. Yhdistyksen hallinto
Vuosittain järjestetään sääntöjen määräämät yhdistyksen varsinaiset kokoukset; kevät- ja syyskokous. Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa tai tarvittaessa.
Hallitus valitsee työvaliokunnan, joka kokoontuu tarvittaessa.
Lisäksi voidaan asettaa tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

3. Yhdistyksen henkilöstö

Yhdistys ostaa kyläasiamiehen palvelut ostopalvelusopimuksena keskimäärin 12 tuntia/viikko. Lisäksi kyläasiamies tekee työtä Etelä-Savon alueella toteutettavien yhteistyöhankkeiden hankesuunnitelmien mukaisesti. Yhdistyksellä on kyläasiamies. Yhdistyksellä ei ole muuta henkilöstöä.

4. Yhdistyksen talous

Järvi-Suomen kylät ry:n toiminta pohjautuu valtakunnalliseen kylätoiminnan valtionavustukseen, joka kanavoidaan Suomen kylätoiminta ry:n kautta maakunnallisiin kyläyhdistyksiin. Oman varainhankinnan rungon muodostavat jäsenmaksutuotot. Talousarvion toteutumista seurataan hallituksen kokouksissa.
 


5. Yhdistyksen jäsenet

Tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta kyläasiamies lisää henkilökohtaisilla yhteydenotoilla Etelä-Savon alueen kylätoimijoihin, kuntiin sekä muihin alueen yhteistyötahoihin.        
Tietoisuutta lisäämällä hankitaan yhdistykseen uusia jäseniä sekä aktivoidaan jo mukana olevia.

6. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

6. 1. Koulutustoiminta

Kylätoimijakoulutukset järjestetään vuoden 2019 aikana kuntakohtaisina tapaamis- ja koulutustilaisuuksina, joissa pääpainona on eri toimijoiden tutustuttaminen toisiinsa sekä kunnan alueelle toimivien kyläyhdistysten koulutustarpeiden kartoittaminen.

Kylien turvallisuuskoulutusta järjestetään yhteistyössä Turvallinen maaseutu - arjen turvaa -hankkeen ja Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä –hankkeen kanssa.
Kannustetaan kyliä tekemään kylille turvallisuussuunnitelma sekä kylätaloille pelastussuunnitelmia.

6. 2.Tiedotus, viestintä ja markkinointi

Järvi-Suomen kylät ry:n tiedottaa, viestittää ja markkinoi toimintaa kotisivujen, jäsenkirjeiden, Facebook-sivujen sekä lehdistötiedotteiden avulla.
Lisäksi käytetään Maaseutukuriirin tiedonvälitystä sekä tapahtumakalenteria.

 

6. 3. Avoimet kylät Etelä-Savossa

Avoimet kylät Etelä-Savossa -päivällä 8.6.2019 innostetaan maaseudun, kylien ja kirkonkylien asukkaat ja toimijat esittelemään tämän päivän monimuotoista ja elinvoimaista eteläsavolaista maaseutua. Etelä-Savon tapahtumat ilmoitetaan mukaan valtakunnallisille Avoimet kylät -sivustoille. Kylille toimitetaan opasteita tapahtumien näkyvyyden lisäämiseksi.

6. 4. Kehittämishankkeet

Järvi-Suomen kylät ry toteuttaa yhteistyössä 4H Liiton, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja MTK Etelä-Savon kanssa Maaseudun nuorten StartUp –yrittäjyysyhteistyöhanketta. Kyläasiamiehen työaikaa käytetään hankeen toimenpiteiden toteuttamiseen kylätoimijoiden aktivointiin ja osallistamiseen sekä hankkeesta tiedottamiseen. Hankkeen kesto on 1.10.2018 – 30.6.2020.

Tarvittaessa haetaan rahoitusta omiin hankkeisiin. Järvi-Suomen kylät ry osallistuu yhteistyökumppaneiden hankesuunnitteluun ja –toteutukseen tarpeen sekä hallituksen harkinnan mukaan.

Järvi-Suomen kylät ry on mukana Suomen Kylätoiminta ry:n valtakunnallisissa kehittämishankkeissa sekä alueella toteutettavissa valtakunnallisissa hankkeissa.

6. 5. Ohjelmatyö

Osallistutaan Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntastrategian sekä maakuntaohjelman laadintaan antamalla lausuntoja strategiatyön edetessä.
Lisäksi työskennellään yhteistyössä eri järjestöjen kanssa maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan aikaansaamiseksi Etelä-Savoon.

6. 6. Kotouttamistoiminta

Lisäämme tiedottamisen avulla tietoisuutta kotouttamisen mahdollisuuksista sekä aktivoimme Etelä-Savon kyliä mukaan yhteistoimintaan muiden alueen toimijoiden kanssa.  Yhdistyksen toimialueella toteutettavassa kotouttamistyössä hyödynnetään Suomen kylätoiminta ry:n Koko kylä kotouttaa -hankkeessa kehitettyjä ja kokeiltuja työmuotoja.

6. 7. Vuoden valinnat

Järvi-Suomen kylät ry vastaa oman toimialueensa osalta perinteisten Vuoden kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän, maaseutukasvon ja kylämyönteisen kunta -valintaprosessista.  Ehdotukset edellä mainittuihin valintoihin pyydetään toimialueen kyläyhdistyksiltä ja muilta paikallistoimijoilta maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Etelä-Savon vuoden 2019 kylän osalta ehdotus valinnasta tehdään Etelä-Savon maakuntaliitolle huhtikuun 2019 puoleen väliin mennessä.

6. 8. Tapahtumat

Järjestetään retki Lokaali 2019 tapahtumaan Etelä-Pohjanmaalle ja aktivoidaan alueen kylätoimijoita osallistumaan retkeen. Retki toteutetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa esim. Leader ryhmät.

Järvi-Suomen kylät ry:n kyläasiamies ja hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan alueen kylä- ja asukasyhdistysten järjestämään tapahtumatoimintaan.

6. 9. Yhteistyö

Järvi-Suomen kylät ry osallistuu aktiivisesti Suomen kylätoiminta ry:n työskentelyyn ja toimintaan SyTy:n yleisten kokousten sekä sen järjestämien kylätoimijoiden neuvottelupäivien ja kyläasiamiespäivien kautta.

Järvi-Suomen kylät ry tekee aktiivista yhteistyötä alueen Leader ryhmien kanssa ja sillä on edustus eri yhteistyöelimissä.

Yhteistyötä tehdään myös muiden maakunnallisten toimijoiden sekä järjestöjen kesken.

Tehdään aktiivista yhteistyötä 4H Liiton kanssa Etelä-Savon alueen nuorten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

Järvi-Suomen kylät ry jatkaa yhteistyötä lähialueiden maakunnallisten kylätoimijoiden kanssa.

6.10. Muu toiminta

Kylätoiminta ja toimintaryhmätyö ovat osoittautuneet hyvin Suomeen soveltuviksi. Ne korostavat omaehtoisuutta ja siten paikallisten ihmisten aktiivisuutta eli lisäävät yksityisiä toimijoita ja varoja yhteiseen kehitystyöhön.

Ikääntyneiden mahdollisuutta asua omissa kodeissaan tukien kylän yksilöllisyyttä ja monimuotoisuutta tulee edistää. Järvi-Suomen kylät ry informoi kyliä asiasta ja edistää vanhusten auttamistyötä sekä uusien toimintamallien kehittämistä kotona asumisen tukemiseksi.